Ukazał się raport Najwyższej Izby Kontroli – Ochrona przyrody i gospodarka leśna w Puszczy Białowieskiej.

NIK krytykuje bezczynność organów ochrony przyrody w zakresie realizacji działań ochronnych ujętych w Planie Zadań Ochronnych Puszcza Białowieska. Przypominamy, że chodzi między innymi o brak działań zakresie małej retencji jak również brak przeciwdziałania dyspersji gatunków inwazyjnych. NIK krytykuje również decyzję Dyrektora Lasów nr 51 na podstawie której wykonywano nielegalne wyręby w 2017 roku: /…/ Realizacja Decyzji nr 51 powodowała oddziaływanie na środowisko naturalne w związku z działalnością w dziedzinie leśnictwa (wycinką i usuwaniem drzew) w sposób mogący wywierać wpływ na stan gatunków i siedlisk, objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004. /…/ W tym znaczeniu, w kontekście ustaleń PZO, stanowiła ona plan lub przedsięwzięcie, które nie było związane z zagospodarowaniem lub konieczne do zagospodarowania obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004./…/ Nie podejmowano też czynności mających na celu wstrzymanie działań sprzecznych z PZO, realizowanych przez Nadleśnictwa Białowieża, Browsk i Hajnówka w 2017 roku na podstawie Decyzji nr 51./…/ Nie można pominąć też faktu, iż gradacja kornika drukarza nie została uznana w PZO za zagrożenie dla siedlisk przyrodniczych, a związane z tą gradacją cięcia sanitarne nie zostały w tym dokumencie uznane za działania ochronne – wręcz przeciwnie, gdyż zgodnie z PZO usuwanie świerków zasiedlonych przez kornika drukarza stanowiło zagrożenie dla sóweczki, włochatki i dzięcioła trójpalczastego. /…/ zachęcamy do zapoznania się z raportem: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/18/048/

PODZIEL SIĘ