ODSTRZAŁ ZWIERZĄT

Jako członek koalicji Niech Żyją! angażujemy się w przypadki nieuzasadnionego i zbyt intensywnego odstrzału dzikich (szczególnie chronionych) zwierząt, zwłaszcza bobrów, żubrów, dzików.

Podejmujemy działania mające na celu ograniczanie masowych odstrzałów tych zwierząt poprzez monitoring skali odstrzałów, konsultacje aktów prawnych, nagłaśnianie odstrzałów oraz komentowanie ich w mediach.

OCHRONA INNYCH LASÓW

Poza Puszczą Białowieską w miarę możliwości angażujemy się w ochronę pozostałości lasów naturalnych w innych kompleksach leśnych, zwłaszcza w Puszczach: Knyszyńskiej, Augustowskiej, Boreckiej, w Bieszczadach.

Działanie to jest realizowane poprzez:
– przekazywanie uwag dotyczących spełniania standardu FSC w trakcie audytów;
– konsultacje planów urządzania lasów, planów zadań ochronnych Natura 2000;
– konsultacje i opinowanie działań planowanych w rezerwatach;
– inwentaryzacje związanych z lasami naturalnymi gatunków chronionych, między innymi na potrzeby tworzenia  planów urządzania lasów, planów zadań ochronnych Natura 2000;
– mobilizowanie społeczeństwa oraz instruktaż dla osób chcących działać w ochronie lasów;
– nagłaśnianie nadmiernych i niezgodnych z przepisami przypadków wycinki cennych i chronionych fragmentów lasu.

OCHRONA ZADRZEWIEŃ

Poprzez udział w procedurach administracyjnych, instruktaż, doradztwo oraz inwentaryzację związanych z drzewami gatunków chronionych angażujemy się w ochronę drzew, zwłaszcza parkowych oraz alei przydrożnych.

Przyczyniliśmy się do zawiązania koalicji osób i organizacji Porozumienie dla drzew w Białymstoku oraz przygotowaliśmy poradnik instruujący w jaki spósób obywatele i organizacje mogą angazować się w ochronę drzew. Jak dotąd poradnikiem wyraziło zainteresowanie przynajmniej kilkanaście tysięcy osób:

https://www.researchgate.net/publication/313854238_Znaczenie_drzew_i_krzewow_na_terenach_nielesnych_Czy_wolno_nam_liberalizowac_zasady_wycinki_drzew_i_krzewow

WYSTAWA ``ZWIERZPOSPOLITA POLSKA``

Kolejny projekt Fundacji Dzika Polska to plenerowa wystawa wielkoformatowych fotografii dzikiej przyrody Polski zatytułowana “Zwierzpospolita Polska” (w Londynie i Dublinie wystawa funkcjonowała pod tytułem “Wild Poland. Natural heritage of Europe”).

Była ona prezentowana  w 14 polskich miastach m.in. Gdańsk, Wrocław, Toruń, Radom, Chojnice. Wystawa „Zwierzpospolita Polska” to największa plenerowa wystawa fotograficzna prezentująca przyrodę Polski. W latach 2008 – 2009, pod nazwą „Wild Poland. Natural heritage of Europe”, zaprezentowana została w Dublinie i Londynie.

Ekspozycja składa się z ponad 50 wielkoformatowych zdjęć przyrodniczych o wymiarach 150 cm x 100 cm, opatrzonych komentarzami w języku angielskim i polskim, oraz z 6 plansz edukacyjno – informacyjnych. Autorem większości fotografii jest znany i wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość polski fotograf Artur Tabor. Pojedyncze zdjęcia prezentują także Tomasz Sczansny, Krzysztof E. Skóra, Beata Chojęta i Przemysław Śmietana. Zdjęcia wraz z opisami zainstalowane są na oryginalnych stelażach wykonanych z recyklingowego drewna, metalu i trawy.

Założeniem organizatorów wystawy jest jej jak największa dostępność dla zwiedzających. Dlatego lokujemy ją zawsze w centrach miast, w ogólnie dostępnych i licznie odwiedzanych przez społeczności lokalne oraz turystów miejscach. Ze względu na treść wystawy staramy się eksponować ją w sąsiedztwie elementów miejskiej przyrody, co pozytywnie wpływa na przekaz projektu. W Dublinie przez niemal trzy letnie miesiące wystawa prezentowana była w najliczniej odwiedzanym parku miejskim w ścisłym centrum miasta – w historycznym St. Stephen’s Green. Natomiast w Londynie polska przyroda przez niemal dwa miesiące dominowała na jednym z deptaków prestiżowego South Bank, nad brzegiem Tamizy. W obu przypadkach lokalizacja okazała się kluczowa dla znakomitej frekwencji i ogromnego sukcesu wystawy. Wystawa zawsze prezentowana jest bezpłatnie.

Stelaże z fotografiami, poustawiane w jednym ciągu, zajmują aleję o długości od 100 do 150 metrów – w zależności od odstępów pomiędzy poszczególnymi planszami. Wystawa „Zwierzpospolita Polska” wzbudza pozytywne emocje i przychylność zarówno zwiedzających ją przechodniów, jak i zaproszonych do współpracy dyplomatów i polityków. Dotychczas patronaty honorowe nad wystawą objęli: John Gormley, irlandzki Minister Ochrony Środowiska (Dublin), dr Tadeusz Szumowski, Ambasador RP w Irlandii (Dublin), prof. Maciej Nowicki, Minister Środowiska (Londyn), Barbara Tuge – Erecińska, Ambasador RP w Wielkiej Brytanii (Londyn), Maciej Trzeciak, Główny Konserwator Przyrody (Dublin), Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska (Gdańsk). Patronaty medialne nad projektem objęły m.in. TVP Polonia, Polskie Radio dla Zagranicy, Newsweek, liczne media irlandzkie, brytyjskie, polskie i polonijne. Podczas poprzednich, zagranicznych edycji wystawy współpracowaliśmy z Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Polską Organizacją Turystyczną, Instytutem Kultury Polskiej w Londynie, a także z licznymi innymi podmiotami. W roku 2009 wystawa włączona została do rządowego programu “Polska!Year”, nad którym patronat honorowy objęła królowa brytyjska.

http://www.facebook.com/profile.php?id=1476001706#!/pages/Zwierzpospolita-Polska/176160549074575

Fundacja Dzika Polska współpracowała ponadto z Towarzystwem Na rzecz Ziemi przy organizacji wystawy “Wisła w Małopolsce”.

https://www.facebook.com/Wis%C5%82a-w-Ma%C5%82opolsce-wystawa-fotograficzna-558178104228305/

PUSZCZA KARPACKA

Intensywność działań gospodarczych i planowanych inwestycji, mogących negatywnie oddziaływać na stan karpackiej przyrody, znacząco wzrosła w ostatnich latach.

Fundacja W latach 2013-2014 wspólnie z Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze realizowała projekt – “Strażnicy Puszczy Karpackiej” finansowany z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt objął swoim zasięgiem jedne z najcenniejszych lasów w Europie – Puszczę Karpacką Beskidu Niskiego, Bieszczadów i Pogórza. Skoncentrowano się na stworzeniu narzędzi strażniczych, za pomocą których można kontrolować postępowanie instytucji powołanych do ochrony lasów. Powstały m.in. portal z aktualizowanymi na bieżąco informacjami o planowanych przedsięwzięciach gospodarczych, „Zielony Telefon”, pod którym można uzyskać pomoc prawną.

Szczególnie warte wzmianki są specjalistyczne szkolenia, które, wykorzystując potencjał społeczny społeczności lokalnej oraz turystów, przełożyły się na prowadzenie działań kontrolnych administracji publicznej lokalnego szczebla.

http://projektyobywatelskie.pl/?q=pl/straznicy-puszczy-karpackiej

Nadal – w miarę możliwości wspieramy działania Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze zmierzające do ochrony Karpat oraz utworzenia Turnickiego Parku Narodowego min. poprzez poszerzanie wiedzy o chronionych gatunkach kompleksu czy poprzez konsultacje dokumentów planistycznych jak plany urządzania lasu.

DOLINA ROSPUDY

Fundacja zaangażowana była w kampanię na rzecz ochrony bagien doliny Rospudy przed planowaną budową drogi szybkiego ruchu Via Baltica. Sprawa stała się najgłośniejszą kampanią ochrony przyrody w ostatnich dekadach.

Fundacja dostarczyła znaczącego wsparcia finansowego, sprzętowego oraz osobowego w trakcie zorganizowanego protestu aktywistów. Finalnie kampania zakończyła sie sukcesem – droga szybkiego ruchu została zbudowana, jednak w wariancie omijającym cenne torfowiska Rospudy. Działający obecnie w Fundacji Adam Bohdan prowadził kampanię ochrony Doliny Rospudy z ramienia Pracowni na rzecz Wszystkich Istot Oddział Podlaski prowdząc działania kampanijne, angażując się w procedury administracyjne oraz prawne, również na poziomie Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

ODDAJCIE PARKI NARODOWI

Dotychczas utworzone parki zajmują zaledwie 1% kraju, co jest jedną z najmniejszych wartości nawet w uprzemysłowionej Europie. Wiele zasługujących na to terenów nie jest chronionych.

11 sierpnia br. w oświadczeniu dla mediów Minister Środowiska przyznał, że mamy złe prawo, które uniemożliwia rządowi tworzenie i zmianę granic parków narodowych. Parki narodowe nie są tworzone ani powiększane, bo obowiązujące przepisy dają samorządom wszystkich szczebli prawo liberum veto w tej sprawie. Ustawa o ochronie przyrody słusznie zapewnia samorządom i prywatnym właścicielom możliwość decydowania o należących do nich gruntach. Jednak prawo do blokującego sprzeciwu dla samorządów dotyczy także terenów nie będących ich własnością.

Dlatego też został powołany Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody, którego celem było wprowadzenie niezbędnej korekty prawa z wykorzystaniem demokratycznego instrumentu inicjatywy obywatelskiej. W skład Komitetu weszli przedstawiciele środowiska naukowego oraz organizacji pozarządowych, w tym Fundacji Dzika Polska. Angażowalismy się w zbiórkę podpisów oraz procedury zmierzające do zmiany ustawy.

Pod obywatelskim projektem ustawy  ochronie przyrody podpisało się ponad 250 000 obywateli, jednak rząd nie przychylił się do woli społeczeństwa i nie wykorzystał podpisów do zmiany prawa. Niemniej inicjatywa pokazała znaczące poparcie olskiego społeczeństwa dla ochrony polskiej przyrody.