Ruszyły ”zabiegi ochronne” w Puszczy…

    Wycinka dębów, niszczenie młodych drzew ciężkimi maszynami – ruszyły ”zabiegi ochronne” w Puszczy. To nie ma nic wspólnego z ochroną!
   W Puszczy Białowieskiej, w Nadleśnictwie Browsk, ruszyły wycinki w ramach aneksu do planu urządzania lasu. Według leśników cięcia mają stanowić zabiegi ochronne ujęte w planie zadań ochronnych Natura 2000, których celem jest zwiększenie udziału gatunków liściastych – zwłaszcza dębu – w chronionych siedliskach grądowych.
Jednak materiały zgromadzone przez Fundację Dzika Polska wskazują, że wykonywane prace nie mają nic wspólnego z zabiegami ochronnymi i ochroną przyrody, przeciwnie – dewastują przyrodę Puszczy i są wykonywane wbrew obowiązującym standardom i przepisom. Organizacje apelują do ministra o natychmiastowe wstrzymanie prac sprzecznych z planem zadań ochronnych Natura 2000.
Przypominamy, że 9 marca br. wiceminister środowiska Edward Siarka, podpisał aneksy do planów urządzenia lasu dla nadleśnictw Białowieża i Browsk. Organizacje zwracają uwagę, że decyzja zezwalająca na dalsze cięcia wprowadza kolejne zagrożenia dla puszczańskiej przyrody.
    Pod wpływem presji społecznej Lasy Państwowe znacznie obniżyły planowany poziom wycinek, zrezygnowały z cięć w starszych drzewostanach i deklarowały, że zaplanowane zabiegi nie będą stanowiły poważnej ingerencji w drzewostan Puszczy i będą wykonywane z uwzględnieniem wrażliwości i dbałości o siedliska [1].
Niestety, jak dowodzą materiały zgromadzone przez Fundację Dzika Polska w 90 letnim drzewostanie ( wydzielenie 147Ca) – Lasy Państwowe po raz kolejny dowiodły, że nie sprawdzają się w roli gospodarza tak cennego i wrażliwego obszaru jakim jest Puszcza Białowieska.
    Prace prowadzone są wbrew wielu obowiązującym przepisom, dobrym praktykom i deklaracjom Lasów Państwowych:
– obejmują kilkunastoarowe powierzchnie w obrębie których wycinane są wszystkie drzewa bez względu na obecność gatunków chronionych, wiek i gatunek drzew, w tym drzewa biocenotyczne, dziuplaste, martwe, co koliduje z wymaganiami dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej [2];
– na siedlisku grądowym wycinane są dojrzałe graby i ok. 30-letnie dęby, co koliduje z Planem Zadań Ochronnych Natura 2000, który zakłada zwiększenie udziału drzew liściastych, zwłaszcza dębów na takim siedlisku [3];
– wycinane i niszczone jest odnowienie naturalne drzew, którego zachowanie, ochronę i wykorzystanie zakłada plan urządzania lasu dla tego terenu [4];
– pomimo obietnic ministra Siarki, że „żadne harwestery do Puszczy nie wjadą” [5] do prac wykorzystywane są wielotonowe forwardery o szerokości ok. 4 metrów, co wiąże się z przygotowaniem szerokich szlaków zrywkowych w lesie, ogromnym naciskiem na glebę, niszczeniem młodych i pozostawionych drzew. Możliwe jest wykorzystanie znacznie węższych i lżejszych ciągników;
– wycięte powierzchnie mają być obsadzone drzewami w rządek a następnie ogrodzone, podczas gdy jest możliwość miejscowego sadzenia na powierzchniach zajętych przez roślinność zielną, lub dosiewania; oraz zabezpieczanie młodników repelentami zamiast siatką;
      Tego typu fragmenty Puszczy nie powinny być przekształcane w ogrodzone plantacje. Dlatego apelujemy do Ministra Kurtyki o natychmiastowe wstrzymanie prac stojących w sprzeczności z Planem Zadań Ochronnych Natura 2000 oraz objęcie nadzoru nad innymi prowadzonymi pracami by zapewnić:
– pozostawianie na powierzchniach drzew biocenotycznie cennych, w tym drzew martwych;
– pozostawianie w obrębie siedlisk grądowych drzew liściastych, zwłaszcza dębów, grabów, lip;
– priorytetową ochronę odnowienia naturalnego drzew;
– wycofanie z prac wielotonowych forwarderów;
– zaniechanie przygotowania gleby i zaniechanie sadzenia pod sznurek na rzecz dosiewania i ewentualnego punktowego sadzenia w lukach;
– ochronę młodych drzew z wykorzystaniem repelentów, zamiast grodzeń;
Puszcza Białowieska jako las o wyjątkowych walorach przyrodniczych zasługuje na najwyższe standardy, a zabiegi ochronne nie mogą być w żaden sposób utożsamiane z regularnym pozyskaniem drewna.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej
PODZIEL SIĘ