Seminarium „Lasy ochronne miast” organizowane przez Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej i RDLP Białystok

      Dziś odbyło się seminarium „Lasy ochronne miast” organizowane przez Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej i RDLP Białystok. W swoim wystąpieniu dr Adam Kwiatkowski * zwracał uwagę na to, że przepisy dotyczące lasów podmiejskich są ogólnikowe, dlatego mogą być różnie rozumiane. Zauważył, że lasy ochronne mogą być też gospodarczo wykorzystywane. Kwiatkowski mówi o konieczności ogólnopolskiej debaty nad modelem zagospodarowania lasów ochronnych miast.
     Do wątpliwości podnoszonych przez A. Kwiatkowskiego odniósł się dr Dan Wołkowywcki **, który podkreślił, że modyfikacja dotychczasowych sposobów postępowania (proponowanych przez społeczeństwo rozwiązań) w lasach ochronnych może się odbyć w trakcie obowiązywania planów urządzania lasu bez konieczności zmniejszania etatu pozyskania. Zauważył, że przepisy prawne nie tylko dopuszczają możliwość szczególnie troskliwego i indywidualnego podejścia do lasów ochronnych miast, ale wręcz nakładają na zarządców lasów taki obowiązek. Lasy ochronne miast wyodrębnił jako całkiem osobną kategorię, w której gospodarka leśna ma podlegać innym zasadom niż w lasach gospodarczych, parkach miejskich czy rezerwatach. Stwierdził, że w lasach podmiejskich należy zrezygnować z orki, cieć zupełnych i gniazdowych. Przebudowa powinna być stopniowa i rozłożona w czasie. Priorytetem powinna być regeneracja lasu przy wykorzystaniu naturalnego odnowienia, utrzymanie trwałości i długowieczności drzewostanu. Bardzo ważna jest stała obecność starodrzewu i drzew biocenotycznych. W razie potrzeby powinny być stosowane ciecia sanitarne. Jego zdaniem jednak wiele lasów powinno być chronionych czynnie. Wołkowycki zaproponował kartę lasów ochronnych miasta Białystok, która uwzględniałaby w/w zasady.
Leśnicy wielokrotnie narzekali na brak zainteresowania społecznego sposobem gospodarowania lasami podmiejskimi w trakcie konsultacji planów urządzania lasu, co nie jest prawdą. Wielokrotnie deklarowali otwartość na propozycje i chęć współpracy ze społeczeństwem. Trzymamy za słowo  Niebawem zwrócimy się z propozycjami dotyczącymi modyfikacji gospodarki leśnej w cennych lasach podmiejskich i uzdrowiskowych i będziemy mieli okazję przekonać się na ile w praktyce są w stanie wcielić w życie oczekiwania społeczne.
   A na chwilę obecną ochrona lasów podmiejskich na Podlasiu wygląda jak na załączonym obrazku – funkcja produkcyjna jest łączona z funkcją rekreacyjną. Zmęczony spacerowicz może przycupnąć na ławeczce ustawionej na zrębie…
Adam Bohdan, Elżbieta Sawicka
* Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
** Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej
SHARE