Czy podpisanie aneksów będzie zgodne z prawem?

         Zgodnie z ustawą o lasach zwiększenie rozmiaru pozyskania drewna w nadleśnictwie ponad wielkość określoną w planie urządzenia lasu etatem miąższościowym użytków rębnych może nastąpić tylko w związku ze szkodą lub klęską żywiołową.
Na jakie przesłanki powołują się nadleśnictwa?
– zapewnienia bezpieczeństwa publicznego wzdłuż dróg, szlaków turystycznych i miejsc bytowania ludzi oraz w miejscach zagrożonych pożarami;
– realizację działań ochronnych określonych w PZO Puszcza Białowieska dla grądu subkontynentalnego;
– realizację obligatoryjnych zabiegów hodowlano-ochronnych określonych w PUL.
       Nadleśnictwa same więc przyznają, że tylko częściowo chodzi o bezpieczeństwo co nie jest równoznaczne z klęską żywiołową. Działania ochronne czy realizacja zabiegów hodowlanych z PUL w żaden sposób nie nawiązują do art. 23 ustawy o lasach.
Lasy Państwowe twierdzą, że planowane w ramach aneksów wycinki zmniejszą zagrożenie pożarowe. Takie stwierdzenie jest sprzeczne z aktualną wiedzą naukową. Rok temu został przygotowany Plan przeciwpożarowego zabezpieczenia i gaszenia pożarów lasu dla polskiej części Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest. Z planu wynika, że – wbrew twierdzeniom nadleśnictw- martwe, stojące świerki nie zwiększają zagrożenia pożarowego. Ich podatność na pożar maleje wraz rozmiarem i stopniem rozkładu. Ryzyko pożarowe zależy od typu siedliskowego lasu oraz pokrywy roślinnej. Wzrasta wraz z większą powierzchnią traw, zwłaszcza trzcinnika, który płonie w bardzo szybkim tempie. Trzcinnik z kolei pojawia się na zrębach (np. 492B, 500C, 598A).
Wykonywanie zrębów kolonizowanych przez łatwopalny trzcinnik będzie przysłowiowym gaszeniem pożaru benzyną.
       Nawet jeśli przyjmiemy gospodarcze podejście to wykonanie prac przewidzianych w aneksach nie zahamuje gradacji kornika, ponieważ gradacja ustała w ostatnich latach, a przynajmniej liczba zasiedlonych drzew kilkukrotnie spadła. Wykonanie zabiegów przewidzianych w aneksach nie zahamuje gradacji kornika drukarza, nie przełoży się na wyeliminowanie zagrożenia pożarowego. Nadleśnictwa same powołują się na działania ochronne czy realizacja zabiegów hodowlanych z PUL. Ewentualne podpisanie aneksów nie będzie więc zgodne z art. 23 ustawy o lasach.
SHARE