Ostatnia szansa na ocalenie „Reliktowej Puszczy Karpackiej”

Ważą się losy turnickich lasów i obszaru zgłoszonego jako projektowany Turnicki Park Narodowy oraz proponowany Rezerwat „Reliktowa Puszcza Karpacka”. Do 4 maja mamy ostatnią szansę na zgłoszenie uwag do Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Bircza na lata 2017-2026. Jeżeli Lasy Państwowe nie uwzględnią uwag przyrodników, starodrzewy Puszczy Karpackiej zostaną wycięte.

Strona społeczna ma prawo do zgłaszania swoich uwag w ramach konsultacji społecznych – mówi Radosław Michalski z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. – Niestety można odnieść wrażenie, że zrobiono wszystko, aby termin na zgłaszanie uwag został skutecznie skrócony. Nie po raz pierwszy Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie stawia społeczeństwo w trudnej sytuacji. Niemal niemożliwym jest rzetelne zapoznanie się materiałem liczącym ponad tysiąc stron i przygotowanie się do konsultacji społecznych. Wielokrotnie prosiliśmy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie o wyprzedzające informowanie naszej Fundacji, choćby drogą elektroniczną o planowanym terminie konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu. Tym razem jednak nie dość że nie zostaliśmy o konsultacjach poinformowani, zaplanowano je na dwa okresy świąteczne. Dlatego wysłaliśmy wniosek o ich przedłużenie. 

Tymczasem dotychczasowy sposób prowadzenia gospodarki leśnej na terenie projektowanego parku narodowego i rezerwatu wymaga gruntownej zmiany i wyłączenia najcenniejszych obszarów z wycinki. W ciągu ostatnich dwóch dekad z tego obszaru znika coraz więcej pomnikowych drzew. Do dziś nie powstał na tym obszarze Turnicki Park Narodowy, pomimo bezdyskusyjnych walorów przyrodniczych. Nie ma też postulowanych rezerwatów, a wniosek o utworzenie rezerwatu „Reliktowa Puszcza Karpacka” wciąż czeka na decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Wnioskowany przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze rezerwat powinien objąć obszar lasów o łącznej powierzchni 8 106,79 ha. Na tym terenie do dziś stwierdzono występowanie wilków, rysi, niedźwiedzi i żbików, wielu chronionych gatunków ptaków, w tym orła przedniego, orlika krzykliwego, sóweczki i dzięcioła trójpalczastego, 24 gatunków chrząszczy wskaźnikowych dla lasów naturalnych ( w tym trzy nowe dla fauny Polski, dwa uznane za wymarłe dla Polski), 18 gatunków porostów uznawanych za wskaźnikowe dla lasów naturalnych, 24 nowe dla Polski gatunki grzybów. Stwierdzono 6648 stanowisk chronionych gatunków mszaków. Do dziś nie powstał na tym obszarze park narodowy, którego najcenniejsze walory przyrodnicze są silnie zagrożone planowaną gospodarką leśną określoną w Planie Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Bircza na lata 2017-2026.

Dlatego Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zachęca wszystkich do składania wniosków w sprawie PUL dla Birczy w terminie do 4 maja 2017 roku. Wśród nich znajdują się m.in.:

– Przeniesienie do gospodarstwa specjalnego bez wskazówek gospodarczych wszystkich wydzieleń leśnych wyszczególnionych w projekcie nowego rezerwatu przyrody o nazwie „Reliktowa Puszcza Karpacka”, o łącznej powierzchni 8 106,79 ha, którego opis znajduje się w „Dokumentacji dla rezerwatu przyrody ‘Reliktowa Puszcza Karpacka’ wraz z projektem zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie uznania za rezerwat przyrody”, który został złożony przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze pod koniec grudnia 2016 roku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

– Nie wycinanie i pozostawienie na pniu jako drzew biocenotycznych wszystkich drzew, o wymiarach pomnikowych, w tym – ponad 6 tysięcy drzew zinwentaryzowanych przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze na terenie Nadleśnictwa Bircza i przedstawionych do ustanowienia formą ochrony pomnika przyrody urzędom gmin Bircza, Fredropol i Ustrzyki Dolne.

– utworzenie stref przypotokowych, w których nie powinna być prowadzona gospodarka leśna oraz ostoi ksylobiontów w oddziałach ze stwierdzonym występowaniem rzadkich i zagrożonych gatunków chrząszczy saproksylicznych, mchów, wątrobowców i porostów, w szczególności na terenie siedlisk przyrodniczych obszarów Natura 2000.

Wnioski zawierające proponowane przez Fundację uwagi, można pobrać tutaj  Wnioski do PUL do Nadleśnictwa Bircza i wysłać drogą elektroniczną do krośnieńskiej RDLP na adres rdlp@krosno.lasy.gov.pl, przy czym w e-mailu oprócz samego załączenia wniosków, należy podpisać się imieniem i nazwiskiem. Prosimy o dodawanie do wiadomości adresu naszej fundacji biuro@przyrodnicze.org, bo w ten sposób będziemy mogli monitorować, to, czy RDLP Krosno rzeczywiście rozpatruje każdy nadesłany wniosek.

Do pobrania: Wnioski do PUL do Nadleśnictwa Bircza

Wersja wniosków do samodzielnej edycji: Wnioski do PUL dla Birczy w wersji do edycji.

Nowy PUL dla Nadleśnictwa Bircza z materiałami źródłowymi do konsultacji społecznych:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/plan_urzadzenia_lasu

Opis rezerwatu „Reliktowa Puszcza Karpacka”, wraz z uzasadnieniem:

http://przyrodnicze.org/wp-content/uploads/2017/01/RPK.pdf

SHARE