Bagno Wizna na razie bezpieczne

     Odebraliśmy dziś decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w której Dyrektor odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora RDOŚ nakazującej wstrzymanie prac i niepodejmowanie działań polegających na udrażnianiu i pogłębianiu rowów melioracyjnych do czasu obowiązywania Planu Zadań Ochronnych Natura 2000. W styczniu b.r. do GDOŚ wpłynęła petycja rolników przeciwko decyzji RDOŚ. Poskutkowało to wszczęciem postępowania ws stwierdzenia nieważności decyzji. GDOŚ nie znalazł jednak ku temu przesłanek.
    Bagno Wizna to wartościowy obszar specjalnej ochrony ptaków o powierzchni ok 130 km2. Pomimo melioracji walory przyrodnicze tego obszaru są wciąż bardzo wysokie, gniazduje tu m.in. wodniczka, dubelt czy kulik wielki. Jednym z największych zagrożeń dla ptaków zapisanych w Planie Zadań Ochronnych Natura 2000 są spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych, głównie niekontrolowane melioracje terenu. Gdy wiosną ze względu na suszę płonął Biebrzański PN, obok na Bagnie Wizna intensywnie kopano rowy odwadniające, powodując degradację torfowisk i ogromne emisje węgla. Po naszej interwencji RDOŚ w Białymstoku wydał decyzję zakazującą odwadniania bagna do 2024 roku.
Obecnie na zlecenie RDOŚ wykonywana jest ekspertyza dotycząca opracowania modelu gospodarowania wodą w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005. Mamy nadzieje, że ekspertyza pogodzi potrzeby ochrony przyrody z potrzebami rolników.
fot. Katarzyna Ramotowska
SHARE