Ważne konsultacje dotyczące strategii ochrony różnorodności biologicznej

     Do 5 kwietnia trwają konsultacje ważnego dokumentu związanego z Europejską strategią ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2030 r. zakładającej ochronę starych lasów [1]. Lasy Państwowe zaangażowały ogromne środki na storpedowanie strategii. Jeśli zależy Ci na starych lasach weź udział w konsultacjach i poprzyj ochronę starych lasów!
Konsultacje dotyczą:
1) oceny unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.,
2) przeglądu stosowania rozporządzenia UE w sprawie inwazyjnych gatunków obcych
3) opracowania wiążących celów UE w zakresie odbudowy zasobów przyrodniczych na 2030
   Nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania. Najważniejszy jest punkt 3 jednak warto poświęcić czas na wypełnienie punktu 1 oceniającego skuteczność dotychczasowych działań UE.
   W naszej ocenie dotychczasowe działania UE i naszego kraju w zakresie ochrony lasów nie były skuteczne:
* gospodarowanie leśnymi obszarami Natura 2000 nie różniło się od gospodarowania w zwykłych lasach gospodarczych – standardem były zręby całkowite na powierzchni kilku ha przez co zniszczono rozległe powierzchnie starych lasów stanowiących refugia zagrożonych gatunków;
* dla wielu leśnych obszarów Natura 2000 w PL nie zatwierdzono planów ochrony, nie wypełniono właściwie SDF;
* zatwierdzone plany ochrony obszarów N2000 nie definiują zagrożeń i działań ochronnych dedykowanym leśnym gatunkom;
* negatywny wpływ gospodarki leśnej na związane z lasem przedmioty ochrony był pomijany lub deprecjonowany w planach zadań ochronnych.
Odnośnie pkt 3 – Wiążące cele przewidziane w Strategii powinny w większym stopniu uwzględniać ochronę bierną w lasach jako sposób na zwiększenie bioróżnorodności. UE powinna wykorzystać dostępne narzędzia (jak Natura 2000) do zobligowania Państw do wdrożenia ochrony ścisłej na obszarze 10% powierzchni kraju, w celu uzupełnienia w/w braków. Zasadne wydaje się być wprowadzenie również nowych regulacji uzupełniających dotychczasowe. Należy wytypować lasy o różnych funkcjach (produkcyjne, ochronne połączone z rekreacyjnymi). Cele powinny uwzględniać specyfikę poszczególnych państw. Ustalone cele powinny być realizowane możliwe szybko. Należy podjąć natychmiastowe działania powstrzymujące odwadnianie obszarów torfowiskowych kluczowych z perspektywy sekwestracji co2 oraz zachować drożność ekologiczną w rzekach.
[2] Warto również podpisać petycję dotyczącą wzmocnienia ochrony bioróżnorodności https://restorenature.eu/en…
SHARE